top of page

Algemene Voorwaarden Fleur Presents

1. Toepasselijkheid 

1.1 De Ondernemer is Fleur Huijs handelend onder de naam Fleur Presents, een eenmanszaak, gevestigd te 5211 TV ’s-Hertogenbosch aan de Stationsweg 19 en ingeschreven in het register van de KvK onder nummer 72443146. 

 

1.2 De Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de Ondernemer een Overeenkomst aangaat.

 

1.3 De Overeenkomst is de overeenkomst die betrekking heeft op alle uit te voeren diensten waaronder mede is begrepen: het zijn van dagvoorzitter, het geven/verzorgen van een presentatie, het geven/verzorgen van een presentatietraining en -coaching en het verzorgen van een leertraject of workshop. De diensten kunnen zowel online als fysiek aangeboden worden.

 

1.4 Onder Schriftelijk wordt verstaan op papier (hard-copy) of via een elektronisch bericht.

 

1.5 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de Opdrachtgever en de Ondernemer, waaronder alle aanbiedingen, offertes, onderhandelingen en overeenkomsten.

 

2. Overeenkomst

2.1 Er komt een Overeenkomst tot stand tussen de Ondernemer en de Opdrachtgever op het moment dat de Ondernemer de opdracht van de Opdrachtgever Schriftelijk heeft aanvaard. 

2.2 De Ondernemer voert de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit.

2.3 De Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst tijdig aan de Ondernemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet of niet tijdig aan de Ondernemer zijn verstrekt, is de Ondernemer niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, die hieruit voortvloeit.

2.4 De Ondernemer kan toelatingseisen stellen aan de personen die deelnemen aan een dienst van de Ondernemer volgens de Overeenkomst.

 

 

3. Annulering en wijziging

3.1 Zowel de Ondernemer als de Opdrachtgever hebben het recht de Overeenkomst te beëindigen. In het geval dat de Opdrachtgever de Overeenkomst beëindigt, is de Opdrachtgever gehouden het overeengekomen tarief te betalen.

3.2 Indien de Opdrachtgever een particulier is, heeft deze gedurende veertien kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst het recht de Overeenkomst zonder opgave van redenen te beëindigen. Dit herroepingsrecht komt te vervallen wanneer de Ondernemer met het uitvoeren van de Overeenkomst is aangevangen.

3.3 Annuleren van pre-sale tickets of tickets voor een specifieke datum is niet mogelijk.

3.4 De Ondernemer is gerechtigd de op grond van de Overeenkomst uit te voeren diensten op een andere datum te laten plaatsvinden. De Ondernemer zal de Opdrachtgever hierover Schriftelijk informeren. De Opdrachtgever heeft dan het recht om binnen een week na dit bericht de Overeenkomst kosteloos Schriftelijk te annuleren, tenzij er sprake is van een overmachtssituatie zoals benoemd in art. 5.

4. Betaling

4.1 De Opdrachtgever betaalt ofwel meteen of dient de facturen te betalen op basis van de gegevens zoals weergegeven op de factuur van de Ondernemer. Indien op de factuur zelf geen betaaltermijn is opgenomen, geldt een betaaltermijn van 14 dagen na factuurdatum.

 

4.2 Nadat de betaaltermijn is verstreken, verkeert de Opdrachtgever in verzuim zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of mededeling nodig is en heeft de Ondernemer recht op vergoeding van buitengerechtelijke kosten. Daarnaast maakt de Ondernemer vanaf dat moment aanspraak op vergoeding van de wettelijke rente.

5. Overmacht

5.1 De Ondernemer is niet verplicht tot uitvoering van de Overeenkomst als zij daartoe gehinderd wordt door overmacht.

 

5.2 Ziekte en/of ongeval, diefstal, brand, weersinvloeden, verkeersbelemmeringen, stroomstoringen, computer-, internet- of systeemstoringen en dergelijke worden gekwalificeerd als overmacht.

5.3 Wanneer de Ondernemer tot het intreden van overmacht al werkzaamheden heeft uitgevoerd ten behoeve van de Overeenkomst, heeft zij recht op betaling voor deze werkzaamheden.

5.4 Als gezondheidsregels met betrekking tot COVID-19 het niet toelaten om fysiek de diensten aan te bieden, heeft de Ondernemer het recht om de diensten online aan te bieden. Er wordt geen terugbetaling verleend voor het online gaan.

6. Aansprakelijkheid

6.1 De Ondernemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder nadrukkelijk maar niet uitsluitend wordt begrepen: gevolgschade, immateriële schade, vermogensschade en letselschade of schade bij derden. 

6.2 De aansprakelijkheid van de Ondernemer is te allen tijde beperkt tot maximaal het tussen de Ondernemer en de Opdrachtgever overeengekomen tarief.

6.3 De schade dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na het ontstaan daarvan aan de Ondernemer te worden gemeld, bij gebreke waarvan het recht op enige (schade)vergoeding vervalt.

7. Overig

7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op door de Ondernemer ontwikkelde materialen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, komen uitsluitend toe aan de Ondernemer.

7.2 Alle gegevens die door de Opdrachtgever worden verstrekt bij het aangaan van de Overeenkomst worden door de Ondernemer in de administratie opgenomen. Verstrekte gegevens kunnen worden gebruikt voor het toezenden van informatie ten behoeve van de Overeenkomst.

Door het aangaan van de Overeenkomst geeft de Opdrachtgever toestemming om deze gegevens voor deze doeleinden te gebruiken.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1 Op alle Overeenkomsten tussen de Ondernemer en de Opdrachtgever is uitsluitend

Nederlands recht van toepassing. 

 

8.2 Mocht er een geschil ontstaan tussen de Ondernemer en de Opdrachtgever waar partijen onderling niet uitkomen, dan dient het geschil te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch. Indien de Opdrachtgever een particulier is, dient het geschil te worden voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde rechter.

bottom of page